Stellingen -- Theses

 1. Een vermindering van de slagregenbelasting of een maatregel aan een gevel in verband met slagregen begint met de beoordeling (het ontwerp) van de algehele gebouwvorm en de direkte omgeving.

  Reduction of driving rain onslaught or a measure to a façade related to driving rain starts with the judgement (the design) of the total building and its direct surroundings.

 2. Metingen van wind, regen en slagregen in situaties die qua eenvoud met onze gebouwgeometrie en omgevingstopografie vergelijkbaar zijn, en die met dezelfde meetnauwkeurigheid als de onze worden uitgevoerd, zijn nodig ter contrôle van methode 2 (eq. 5.4) en de turbulente dispersie van druppelbanen in CFD (paragraaf 6.2).

  Measurements of wind, rain and driving rain in situations which are comparable in simplicity with our building geometry and surrounding topography, and which are carried out with the same accuracy as ours, are necessary in order to validate method 2 (eq. 5.4) and the turbulent dispersion of drop trajectories in CFD (section 6.2).

 3. Slagregenmeters met een groot opvangoppervlak moeten met een wisser worden uitgerust (paragraaf 4.2).

  Driving rain gauges with a large catchment area should be equipped with a wiper (section 4.2).

 4. Het is jammer dat er in het gebied van het TUE-terrein tot en met het NS-station in Eindhoven met zoveel ongunstig resultaat wordt verbouwd en gebouwd: de (ontstane) hoogbouw veroorzaakt een slecht windklimaat voor voetgangers en fietsers. Bovendien verandert het voorheen relatief ongestoorde voorland waar we bij onze wind- en regenmetingen veel van hebben geprofiteerd.

  It is a pity that the building and renovation activities in the area from the TUE campus to the railway station in Eindhoven have such unfavorable results: the high buildings worsen the wind climate for pedestrians and cyclists. Moreover, the previously undisturbed fetch from which we benefitted a lot for our wind and rain measurements, has been changed.

 5. Goede uitwisseling van ideeën bestaat niet alleen uit meepraten maar ook uit meedoen `in het veld' of `met de handen'.

  Good exchange of ideas does not consist only of conversation but also of collaboration `in the field' or `with the hands'.

 6. Het centrum kent de marge niet; de marge het centrum wel. Ruth Oldenziel, NOS Actueel, 13 september 2001.

  The centre does not know the margin; the margin does know the centre. Ruth Oldenziel on Dutch television on 13 September 2001.

 7. Meertaligheid kan het best bevorderd worden door (1) het leren van een tweede taal vóór het 11e of 12e levensjaar, (2) het leren van (weer) een andere taal na deze leeftijd en (3) het invoeren van het vak algemene taalkunde in het middelbaar onderwijs (met name in het v.w.o.).

  Multilingualism can be best advanced by (1) learning a second language before the age of 11 or 12 years, (2) learning (again) an other language after this age and (3) introducing a course on general linguistics in secondary education (especially in grammar schools).

 8. Het is misleidend de indeling van bijvoeglijke naamwoorden in de twee groepen ``kwaliteiten'' (``kvalitoj'') en ``betrekkingen/toebehoren'' (``rilatoj/apartenecoj'') in paragraaf 280-2 van Plena analiza gramatiko de Esperanto door K. Kalocsay en G. Waringhien (Rotterdam: UEA, 1985) een indeling naar betekenis te noemen, omdat de twee groepen elkaar qua betekenis overlappen volgens de nadere indeling in paragraaf 296, en omdat zij worden gebruikt om verschillen in woordvorming te beschrijven (paragrafen 282 en 286-II).

  It is misleading to call the classification of adjectives in the two groups ``qualities'' (``kvalitoj'') and ``relations/belongings'' (``rilatoj/apartenecoj'') in section 280-2 of Plena analiza gramatiko de Esperanto by K. Kalocsay en G. Waringhien (Rotterdam: UEA, 1985) a semantical classification, because the two groups overlap each other semantically according to the further classification in section 296, and because they are used to describe differences in word formation (sections 282 and 286-II).

 9. Sms is selfservice-telegrafie.

  Sms is selfservice telegraphy.

 10. Het maken van stellingen is net zo nutteloos als het maken van puzzels.

  Making theses is as useless as making puzzles.

© 2002 Fabien J.R. van Mook
ISBN 90-6814-569-X
Published as issue 69 in the Bouwstenen series of the Faculty of Architecture, Planning and Building of the Eindhoven University of Technology.