fabien van mook

 

Curriculum vitae

naam/ name/ nom Fabien J.R. van Mook
vak/ profession/ profession bouwkundig ingenieur
(building engineer/ ingénieur constructeur)
geboortedatum/ date of birth/ date de naissance 17 nov 1971

Opleiding

1984--1990 Orduynen College 's-Hertogenbosch
(secondary school/ école secondaire)
jun 1990 Eindexamen atheneum
(final exam at pre-university level/ baccalauréat pré-universitaire)
sep 1990-- jan 1996 Studie aan de fakulteit Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven (TUE)
(study at the faculty of Architecture, Planning and Building/ études à la faculté d'Architecture et de Construction)
jan 1996 Afstudeerwerk over meetmethodes voor lage luchtsnelheden in vertrekken, in de vakgroep Fysische Aspekten van de Gebouwde Omgeving (FAGO)
(master's thesis on measurement methods for low air speeds in rooms, at the Building Physics group/ mémoire de fin d'étude sur les méthodes de mesure de petites vitesses d'air en chambres, au groupe Physique de bâtiment)

Loopbaan

feb 1996 -- feb 2003 Aio bij de vakgroep FAGO van de TUE voor een onderzoek naar slagregen op de gebouwschil
(research assistant at the Building Physics group of the TUE for a research on driving rain on building envelopes/ thésard au groupe Physique de bâtiment de la TUE pour une recherche sur la pluie battante sur les façades)
17 feb 2003 Promotie tot doctor met het proefschrift «Driving rain on building envelopes»
(PhD graduation/ doctorat (ès technologie))
1 jun 2003 -- 30 nov 2003 Toegevoegd onderzoeker bij de vakgroep FAGO (deeltijd, 0,2 fte)
(additional researcher at the Building Physics group of the TUE (part-time, one day a week)/ chercheur adjoint au groupe Physique de bâtiment de la TUE (temps partiel, un jour par semaine)
sinds/ from/ depuis 16 feb 2004 Adviseur bij Adviesburo Nieman BV te Utrecht
(consulting engineer at building physics bureau Nieman BV in Utrecht (NL)/ ingénieur conseillant au bureau de conseil pour la physique de bâtiment Nieman BV à Utrecht (NL))
5 oct 2006 -- 4 oct 2007 Onderzoeker bij de groep wind en gebouwen van de faculteit bouwkunde van de TU Delft (deeltijd, 0,4 fte)
(researcher at the Wind and Buildings group of the faculty of Architecture of the TU Delft (part-time, two days a week)/ chercheur au groupe Vent et Bâtiments de la faculté d'architecture de la TU Delft (temps partiel, deux jours par semaine)

Nevenfunkties

apr 1994 -- jun 2000 Bestuurslid van de Nederlandse Esperanto-Jongeren, en sekretaris vanaf 1995
(member of the board of the Dutch Esperanto Youth association, and secretary from 1995/ membre du conseil d'administration de l'association néerlandaise de jeunes espérantophones, et secrétaire depuis 1995)
sinds/ from/ depuis jan 1994 Sekretaris van de terminologie-kommissie van TAKE, de internationale vereniging van Esperanto-talige bouwkundigen
(secretary of the terminology commission of TAKE, the international association of Esperanto-speaking building professionals/ secrétaire de la commission sur la terminologie de TAKE, l'association mondiale des espérantophones professionels dans le bâtiment)


Terug naar de index.

Laatste wijziging: 2009-1-22 11:26 MET.

© Fabien van Mook